Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

robxcoxchcesz
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
robxcoxchcesz
3654 ee47 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viainsanedreamer insanedreamer

July 10 2015

robxcoxchcesz
Play fullscreen
cudnie!
8729 2926 390
Reposted fromsunlight sunlight viajanealicejones janealicejones
robxcoxchcesz
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
robxcoxchcesz
5365 98c8 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaRecklessKid RecklessKid
robxcoxchcesz
8040 1581 390
Reposted fromministerium ministerium viajezsadysta jezsadysta

July 09 2015

robxcoxchcesz
1341 b860 390

July 07 2015

robxcoxchcesz
9820 708a 390
robxcoxchcesz
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viabeliveinme beliveinme
robxcoxchcesz
1423 599a 390
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viabeliveinme beliveinme
robxcoxchcesz
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
robxcoxchcesz
9081 867e 390
Reposted fromverronique verronique viabeliveinme beliveinme
robxcoxchcesz
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeliveinme beliveinme
robxcoxchcesz

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
robxcoxchcesz
8728 f376 390
robxcoxchcesz
4979 99b3 390
Reposted fromnyaako nyaako viajanealicejones janealicejones
robxcoxchcesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl